top of page

PODMÍNKY POUŽITÍ

 

Poslední aktualizace 23. září 2020

 

 

 

SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 

Tyto podmínky použití představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („vy“) a společností Mayka Skincare Limited („společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“), týkající se váš přístup a používání the http://www.mayka-skincare.com website, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediální kanály, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace související, propojené nebo jinak s nimi spojené (souhrnně „Stránky“). Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, PAK JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE OKAMŽITĚ UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.

 

Doplňující podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli az jakéhokoli důvodu provést změny nebo úpravy těchto podmínek použití. O jakýchkoli změnách vás budeme upozorňovat aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní upozornění na každou takovou změnu. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky použití, abyste byli informováni o aktualizacích. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných Podmínkách používání a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a přijali jste je, pokud budete nadále používat Stránku po datu zveřejnění těchto upravených Podmínek použití.

 

Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v rámci takové jurisdikce nebo země. . V souladu s tím osoby, které se rozhodnou přistupovat na stránky z jiných míst, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém jsou místní zákony použitelné.

 

Stránky jsou určeny uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Osobám mladším 18 let není povoleno používat stránky ani se na nich registrovat.

 

 

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

 

Pokud není uvedeno jinak, jsou stránky naším majetkem a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, návrhy webových stránek, zvuk, video, text, fotografie a grafika na stránce (souhrnně „obsah“) a ochranné známky, služby známky a loga v nich obsažená (dále jen „známky“) vlastníme nebo kontrolujeme nebo máme licenci a jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států amerických, mezinárodními zákony o autorských právech, a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou poskytovány na Stránce „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaši informaci a osobní použití. Není-li v těchto Podmínkách používání výslovně uvedeno jinak, nesmí být žádná část webu ani žádný obsah ani značky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.

 

Za předpokladu, že jste způsobilí používat Stránku, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránky a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaši osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na stránce a na stránce, obsahu a značkách.

 

 

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ

 

Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) všechny registrační údaje, které odešlete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete udržovat přesnost těchto informací a podle potřeby je neprodleně aktualizovat; (3) máte způsobilost k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití; (4) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (5) nebudete na stránky přistupovat automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (6) nebudete používat stránky k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (7) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

 

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití těchto stránek (nebo jakékoli jejich části).

 

 

REGISTRACE UŽIVATELE

 

Možná budete požádáni o registraci na Stránce. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete odpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odebrat, získat zpět nebo změnit uživatelské jméno, které si vyberete, pokud na základě vlastního uvážení rozhodneme, že takové uživatelské jméno je nevhodné, obscénní nebo jinak nežádoucí.

 

 

PRODUKTY

 

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy, funkce, specifikace a podrobnosti o produktech dostupných na Stránce. Nezaručujeme však, že barvy, funkce, specifikace a podrobnosti produktů budou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez jiných chyb a váš elektronický displej nemusí přesně odrážet skutečné barvy a podrobnosti produkty. Všechny produkty jsou závislé na dostupnosti a nemůžeme zaručit, že položky budou skladem. Vyhrazujeme si právo ukončit výrobu jakýchkoli produktů kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Ceny všech produktů se mohou změnit.

 

 

NÁKUPY A PLATBY

 

Přijímáme následující způsoby platby:

 

–  Visa

-  Mastercard

–  American Express

–  PayPal

 

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné prostřednictvím webu. Dále souhlasíte s okamžitou aktualizací účtu a platebních údajů, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby. Daň z prodeje bude připočtena k ceně nákupů, jak to považujeme za požadované. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby budou v librách šterlinků.

 

Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky za vaše nákupy v cenách platných v té době a všechny příslušné poplatky za dopravu, a opravňujete nás, abychom při zadávání objednávky účtovali vámi zvolenému poskytovateli plateb takové částky. Pokud vaše objednávka podléhá opakovaným poplatkům, souhlasíte s tím, že budeme opakovaně účtovat vaši platební metodu, aniž byste vyžadovali váš předchozí souhlas pro každý opakovaný poplatek, dokud příslušnou objednávku nezrušíte. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby nebo chyby v cenách, i když jsme již požádali nebo obdrželi platbu.

 

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím Stránek. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební metodou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Před jakýmkoli nákupem si prosím přečtěte naše Zásady vrácení zboží zveřejněné na Stránce.

 

 

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

 

Na stránky nesmíte přistupovat ani je používat k žádnému jinému účelu, než ke kterému jsme stránky zpřístupnili. Stránky nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím s výjimkou těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny.

 

Jako uživatel stránek souhlasíte, že nebudete:

 

1.  Systematicky získávat data nebo jiný obsah z webu za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo či nepřímo, kolekce, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného povolení.

2.  Provádět jakékoli neoprávněné používání webu, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešná záminka.

3.  Použijte nákupního agenta nebo nákupního agenta k nákupu na webu.

4.  Používejte stránky k inzerci nebo nabízení prodeje zboží a služeb.

5.  Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí souvisejících s bezpečností stránek, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání stránek a/ nebo Obsah v něm obsažený.

6.  Zapojte se do neoprávněného rámování nebo odkazování na stránky.

7.  Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.

8.  Nesprávně využíváte naše služby podpory nebo odešlete nepravdivé zprávy o zneužití nebo nesprávném chování.

9.  Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání jakýchkoliv datových dolování, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.

10.  Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž na Stránkách nebo sítích či službách spojených s Stránkou.

11.  Pokus vydávat se za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.

12.  Prodejte nebo jinak převeďte svůj profil.

13.  Použít jakékoli informace získané ze stránek k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.

14.  Používejte Stránku jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat Stránku a/nebo Obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.

15.  Dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoliv způsobem tvoří její část.

16.  Pokusit se obejít jakákoli opatření Stránek navržená tak, aby zabránila nebo omezila přístup na Stránku nebo jakoukoli část Stránky.

17.  Obtěžujte, obtěžujte, zastrašujte nebo vyhrožujte kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů zapojených do poskytování jakékoli části webu vám.

18.  Odstraňte upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu.

19.  Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.

20.  Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrát nebo přenést) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamu (nepřetržité odesílání opakujícího se textu), který narušuje nepřerušované používání a užívání Stránek kteroukoli stranou nebo upravuje, zhoršuje, narušuje, pozměňuje nebo zasahuje do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby Stránek.

21.  Nahrát nebo přenést (nebo se pokusit nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, včetně, bez omezení, jasných formátů pro výměnu grafiky („gif“) , pixely 1×1, webové chyby, soubory cookie nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „pcms“).

22.  S výjimkou toho, co může být výsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používejte, spouštějte, vyvíjejte nebo distribuujte jakýkoli automatizovaný systém, včetně, bez omezení, jakéhokoli pavouka, robota, cheatovacího nástroje, škrabky nebo offline čtečka, která přistupuje na Stránku, nebo pomocí nebo spouštění jakéhokoli neautorizovaného skriptu nebo jiného softwaru.

23.  Znevažovat, pošpiňovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo stránky.

24.  Používejte Stránku způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

 

 

PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM

 

Tato stránka vás může pozvat k chatování, přispívat nebo se účastnit blogů, nástěnek, online fór a dalších funkcí a může vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat, nebo vysílat obsah a materiály nám nebo na Stránkách, včetně, ale bez omezení, textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací nebo jiného materiálu (souhrnně „Příspěvky“). Příspěvky si mohou zobrazit jiní uživatelé stránek a nabídek Marketplace a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S jakýmikoli příspěvky, které přenesete, se může zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:

 

1.  Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazování nebo předvádění a zpřístupňování, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorská práva, patent, ochranná známka, obchodní tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.
2.  Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k používání a opravňujete nás, web a další uživatele webu k používání vašich Příspěvky jakýmkoli způsobem uvažované na stránkách a v těchto podmínkách použití.
3.  Máte písemný souhlas, propuštění a/nebo povolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné osoby k umožnění zařazení a použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který předpokládá stránka a tyto podmínky použití.
4.  Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné ani zavádějící.
5.  Vaše příspěvky nejsou nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagační materiály, pyramidové hry, řetězové dopisy, spam, hromadné rozesílání nebo jiné formy žádostí.
6.  Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, chlípné, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné ani jinak nevhodné (jak jsme určili).
7.  Vaše příspěvky nikoho zesměšňují, nezesměšňují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
8.  Vaše příspěvky neslouží k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě ani k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.
9.  Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení ani pravidlo.
10.  Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.
11.  Vaše příspěvky neobsahují žádný materiál, který vyžaduje osobní údaje od kohokoli mladšího 18 let nebo zneužívá osoby mladší 18 let sexuálním nebo násilným způsobem.
12.  Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon týkající se dětské pornografie ani jinak určené k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých;
13.  Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře související s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým handicapem.
14.  Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje žádné ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakýkoli příslušný zákon či nařízení.

 

Jakékoli použití stránek nebo nabídek tržiště v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto podmínky použití a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv používat stránky a nabídky tržiště.

 

 

PŘÍSPĚVKOVÁ LICENCE

 

Zveřejněním vašich příspěvků na jakékoli části webu nebo zpřístupněním příspěvků na webu propojením vašeho účtu z webu s kterýmkoli z vašich účtů sociálních sítí automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit máme neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, přenosné, bez licenčních poplatků, plně hrazené, celosvětové právo a licenci k hostování, používání, kopírování, reprodukování, zveřejňování, prodávat, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, archivovat, ukládat, ukládat do mezipaměti, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, přenášet, úryvky (celkově nebo částečně) a distribuovat takové příspěvky (včetně, bez omezení, vašeho obrazu a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní, nebo jinak a připravovat odvozená díla nebo začleňovat do jiných děl takové příspěvky a udělovat a schvalovat sublicence k výše uvedenému. Použití a distribuce může probíhat v jakýchkoli formátech médií a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

 

Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média nebo technologii nyní známou nebo později vyvinutou a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a jakýchkoli ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů, log, a osobní a komerční obrázky, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých příspěvcích a zaručujete, že morální práva nebyla ve vašich příspěvcích jinak uplatňována.

 

Neuplatňujeme žádné vlastnictví vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech vašich příspěvků a jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi příspěvky. Neneseme odpovědnost za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti na Stránce. Jste výhradně odpovědní za své příspěvky na Stránku a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám ohledně vašich příspěvků.

 

Máme právo na základě našeho výhradního a absolutního uvážení (1) upravit, upravit nebo jinak změnit jakékoli příspěvky; (2) přerozdělit jakékoli příspěvky tak, aby byly umístěny na vhodnější místa na Stránce; a (3) kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez upozornění předem zkontrolovat nebo odstranit jakékoli příspěvky. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše příspěvky.

 

 

POKYNY PRO RECENZE

 

Můžeme vám poskytnout oblasti na webu, kde můžete zanechat recenze nebo hodnocení. Při zveřejňování recenze musíte splnit následující kritéria: (1) měli byste mít bezprostřední zkušenost s osobou/subjektem, který je recenzován; (2) vaše recenze by neměly obsahovat urážlivé vulgární výrazy nebo hanlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenze by neměly obsahovat diskriminační odkazy na základě náboženství, rasy, pohlaví, národnosti, věku, rodinného stavu, sexuální orientace nebo postižení; (4) vaše recenze by neměly obsahovat odkazy na nezákonnou činnost; (5) pokud zveřejňujete negativní recenze, neměli byste být spojeni s konkurencí; (6) neměli byste dělat žádné závěry ohledně zákonnosti chování; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) nesmíte organizovat kampaň vybízející ostatní ke zveřejňování recenzí, ať už pozitivních nebo negativních.

 

Podle vlastního uvážení můžeme recenze přijmout, odmítnout nebo odstranit. Nemáme absolutně žádnou povinnost prověřovat recenze nebo mazat recenze, a to ani v případě, že je někdo považuje za závadné nebo nepřesné. Recenze nejsou námi podporovány a nemusí nutně představovat naše názory nebo názory kterékoli z našich přidružených společností nebo partnerů. Nepřebíráme odpovědnost za jakoukoli kontrolu nebo za jakékoli nároky, závazky nebo ztráty vyplývající z jakékoli kontroly. Zveřejněním recenze nám tímto udělujete věčné, nevýhradní, celosvětové, bezplatné, plně placené, převoditelné a sublicencovatelné právo a licenci na reprodukci, úpravu, překlad, přenos jakýmikoli prostředky, zobrazování, provádění, a/nebo distribuovat veškerý obsah související s recenzemi.

 

 

LICENCE MOBILNÍ APLIKACE

 

Použít licenci

 

Pokud přistupujete k nabídkám Marketplace prostřednictvím mobilní aplikace, udělujeme vám odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné, omezené právo na instalaci a používání mobilní aplikace na bezdrátových elektronických zařízeních, která vlastníte nebo ovládáte, a na přístup a používání mobilní aplikace na takových zařízeních přísně v souladu s podmínkami této licence mobilní aplikace obsaženými v těchto podmínkách použití. Nejste oprávněni: (1) dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvodit zdrojový kód nebo dešifrovat aplikaci; (2) provádět jakékoli úpravy, úpravy, vylepšení, vylepšení, překlady nebo odvozené práce z aplikace; (3) porušovat jakékoli platné zákony, pravidla nebo předpisy v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním aplikace; (4) odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakékoli oznámení o vlastnictví (včetně jakéhokoli oznámení o autorských právech nebo ochranné známce) zveřejněné námi nebo poskytovateli licencí aplikace; (5) používat aplikaci pro jakékoli úsilí generující příjmy, obchodní podnikání nebo jiný účel, pro který není navržena nebo určena; (6) zpřístupnění aplikace prostřednictvím sítě nebo jiného prostředí umožňujícího přístup nebo použití více zařízeními nebo uživateli současně; (7) používat aplikaci k vytváření produktu, služby nebo softwaru, který je přímo nebo nepřímo konkurenční s aplikací nebo ji jakýmkoli způsobem nahrazuje; (8) používat aplikaci k zasílání automatických dotazů na jakoukoli webovou stránku nebo k zasílání nevyžádaných komerčních e-mailů; nebo (9) používat jakékoli vlastnické informace nebo jakékoli naše rozhraní nebo naše jiné duševní vlastnictví při návrhu, vývoji, výrobě, licencování nebo distribuci jakýchkoli aplikací, příslušenství nebo zařízení pro použití s aplikací.

 

Zařízení Apple a Android

 

Následující podmínky platí, když používáte mobilní aplikaci získanou z Apple Store nebo Google Play (každý „distributor aplikací“) pro přístup k nabídkám Marketplace: (1) licence, která vám byla udělena pro naši mobilní aplikaci, je omezena na -převoditelná licence k používání aplikace na zařízení, které využívá operační systémy Apple iOS nebo Android, podle potřeby, a v souladu s pravidly používání stanovenými v podmínkách služby příslušného distributora aplikací; (2) jsme zodpovědní za poskytování veškerých služeb údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci, jak je uvedeno v podmínkách této licence mobilní aplikace obsažené v těchto podmínkách použití nebo jak jinak vyžadují platné zákony, a berete na vědomí, že každý Distributor aplikací nemá žádnou povinnost poskytovat služby údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci; (3) v případě, že mobilní aplikace nesplňuje jakoukoli platnou záruku, můžete informovat příslušného distributora aplikace a distributor aplikace může v souladu se svými podmínkami a zásadami vrátit kupní cenu, pokud existuje, zaplacenou za mobilní aplikaci a v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony nebude mít distributor aplikace žádnou jinou záruční povinnost s ohledem na mobilní aplikaci; (4) prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, která podléhá vládnímu embargu USA nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující teroristy“, a (ii) nejste jsou uvedeny na seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA; (5) při používání mobilní aplikace musíte dodržovat příslušné smluvní podmínky třetích stran, např. pokud máte aplikaci VoIP, nesmíte při používání mobilní aplikace porušovat jejich smlouvu o bezdrátových datových službách; a (6) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že distributoři aplikací jsou třetími stranami, na které se vztahují podmínky této licence mobilní aplikace obsažené v těchto podmínkách použití, a že každý distributor aplikací bude mít právo (a bude se mít za to, že má přijal právo) vymáhat podmínky této licence mobilní aplikace obsažené v těchto Podmínkách použití vůči vám jako oprávněné třetí straně.

 

 

SOCIÁLNÍ MÉDIA

 

V rámci funkčnosti webu můžete propojit svůj účet s online účty, které máte u poskytovatelů služeb třetích stran (každý takový účet, „účet třetí strany“) buď: (1) poskytnutím svého účtu třetí strany přihlašovací údaje prostřednictvím Stránek; nebo (2) umožní nám přístup k vašemu účtu třetí strany, jak je povoleno podle příslušných podmínek, které upravují vaše používání každého účtu třetí strany. Prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni sdělit nám své přihlašovací údaje k účtu třetí strany a/nebo nám udělit přístup k vašemu účtu třetí strany, aniž byste porušili kteroukoli z podmínek, které upravují vaše používání příslušných Účet třetí strany, aniž bychom byli zavázáni platit jakékoli poplatky nebo podléhat jakýmkoli omezením používání uloženým poskytovatelem služeb účtu třetí strany, který je třetí stranou. Tím, že nám udělíte přístup k jakýmkoli účtům třetích stran, berete na vědomí, že (1) můžeme přistupovat, zpřístupňovat a ukládat (pokud je to relevantní) jakýkoli obsah, který jste poskytli a uložili na váš účet třetí strany (dále jen „sociální síť Obsah“), aby byl dostupný na webu a jeho prostřednictvím prostřednictvím vašeho účtu, včetně, bez omezení, jakýchkoli seznamů přátel, a (2) můžeme předkládat vašemu účtu třetí strany a přijímat z něj další informace v rozsahu, v jakém budete upozorněni při propojení svůj účet s účtem třetí strany. V závislosti na účtech třetích stran, které si vyberete, a v souladu s nastavením ochrany osobních údajů, které jste na těchto účtech třetích stran nastavili, mohou být na vašem účtu na Stránce a prostřednictvím vašeho účtu dostupné osobní údaje, které zveřejníte na svých účtech třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že pokud bude účet třetí strany nebo související služba nedostupná nebo pokud poskytovatel služeb třetí strany ukončí náš přístup k takovému účtu třetí strany, nemusí být obsah sociální sítě nadále dostupný na webu a jeho prostřednictvím. Budete mít možnost kdykoli zakázat spojení mezi vaším účtem na webu a vašimi účty třetích stran. UPOZORŇUJEME, ŽE VÁŠ VZTAH S POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN SPOJENÝ S VAŠÍMI ÚČTY TŘETÍCH STRAN SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ VAŠÍ SMLOUVOU (SMLOUVAMI) S TĚMITO POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. Nevyvíjíme žádné úsilí k tomu, abychom pro jakýkoli účel kontrolovali jakýkoli obsah sociální sítě, včetně, ale nikoli výhradně, z hlediska přesnosti, zákonnosti nebo neporušování práv, a neneseme odpovědnost za žádný obsah sociálních sítí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat k vašemu e-mailovému adresáři spojenému s účtem třetí strany a k vašemu seznamu kontaktů uloženým ve vašem mobilním zařízení nebo tabletovém počítači výhradně za účelem identifikace a informování o těch kontaktech, které se také zaregistrovaly k používání webu. . Spojení mezi stránkou a vaším účtem třetí strany můžete deaktivovat tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních informací nebo prostřednictvím nastavení účtu (pokud je to možné). Pokusíme se smazat veškeré informace uložené na našich serverech, které byly získány prostřednictvím takového účtu třetí strany, kromě uživatelského jména a profilového obrázku, které budou spojeny s vaším účtem.

 

 

PŘIHLÁŠKY

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli dotazy, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se stránek nebo nabídek Marketplace ("Příspěvky"), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto Příspěvky pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a tímto zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky předkládat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné postihnout jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakéhokoli vlastnického práva ve vašich Příspěvcích.

 

 

SPRÁVA STRÁNEK

 

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) na základě našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit z webu nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek a nabídek Marketplace.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů: https://www.mayka-skincare.com/privacy-policy. Používáním stránek nebo nabídek Marketplace souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek použití. Upozorňujeme, že tyto stránky a nabídky Marketplace jsou hostovány ve Spojených státech. Pokud přistupujete na stránky nebo na nabídky Marketplace z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů ve Spojených státech, pak prostřednictvím vašeho dalšího používání stránek přenášíte vaše údaje do Spojených států a výslovně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovávány ve Spojených státech.

 

 

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

 

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU NA STRÁNKU A NABÍDKY TRHU A POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP adres) Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO USTANOVENÍ OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH A NABÍDKÁCH TRHU NEBO SMAZAT VÁŠ ÚČET A JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE POSLALI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

 

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. oslava. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávních, trestních a soudních opravných prostředků.

 

 

ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení bez upozornění změnit, upravit nebo odstranit obsah těchto stránek. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo přerušit všechny nabídky Marketplace nebo jejich část. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení stránek nebo nabídek Marketplace.

 

Nemůžeme zaručit, že stránky a nabídky tržiště budou vždy dostupné. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související se stránkou, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu bez upozornění změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit stránky nebo nabídky Marketplace. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přistupovat nebo používat stránky nebo nabídky Marketplace během jakéhokoli výpadku nebo přerušení webu nebo nabídek Marketplace. Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno tak, aby nás zavazovalo udržovat a podporovat stránky nebo nabídky Marketplace nebo dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s tím.

 

 

ROZHODNÉ PRÁVO

 

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Spojeného království a použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je výslovně vyloučeno. Pokud je vaše obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitel, máte navíc ochranu, kterou vám poskytují závazná ustanovení zákona ve vaší zemi k pobytu. Mayka Skincare Limited a vy souhlasíte s tím, že se podřídíte nevýhradní jurisdikci soudů Preston / Lancashire, což znamená, že můžete vznést nárok na obranu svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito Podmínkami použití ve Spojeném království nebo v zemi EU, ve které máte bydliště.

 

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Neformální vyjednávání

 

Pro urychlení řešení a kontrolu nákladů na jakýkoli spor, kontroverzi nebo nárok související s těmito Podmínkami použití (každý „Spor“ a společně „Spory“) vznesené vámi nebo námi (jednotlivě, „Strana“ a společně , „strany“), se strany dohodly, že se nejprve pokusí vyjednat jakýkoli spor (kromě sporů výslovně uvedených níže) neformálně po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Tato neformální jednání začnou na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.

 

Závazné rozhodčí řízení

 

Jakýkoli spor vyplývající ze vztahů mezi smluvními stranami této smlouvy bude rozhodován jedním rozhodcem, který bude vybrán v souladu s arbitráží a vnitřními pravidly Evropského arbitrážního soudu, který je součástí Evropského centra pro arbitráž se sídlem ve Štrasburku, a které jsou platné v době podání žádosti o rozhodčí řízení a jejichž přijetím této doložky se rozumí přijetí. Sídlem rozhodčího řízení je Preston, Spojené království. Jednacím jazykem bude angličtina. Použitelnými pravidly hmotného práva je právo Spojeného království.

 

Omezení

 

Strany souhlasí s tím, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nebude spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor projednáván na základě skupinové žaloby nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor podán v údajném zastupujícím postavení jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

 

Výjimky z neformálních jednání a arbitráže

 

Strany souhlasí s tím, že na následující spory se nevztahují výše uvedená ustanovení týkající se neformálních vyjednávání závazných rozhodčích řízení: (a) jakékoli spory usilující o prosazení nebo ochranu jakéhokoli práva k duševnímu vlastnictví smluvní strany nebo týkající se platnosti; (b) jakýkoli spor související nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a (c) jakýkoli nárok na soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze smluvních stran nerozhodne řešit jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový spor bude rozhodován soudem s příslušnou jurisdikcí v rámci soudů uvedených pro jurisdikci výše a Strany souhlasí, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.

 

 

OPRAVY

 

Na stránce mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat nabídek Marketplace, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránce bez předchozího upozornění.

 

 

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

 

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB STRÁNKY BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI FR. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK PROPOJENÝCH S TĚMITO STRÁNKAMI A NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, ATERISTIKY, VAŠE ZÁVAZKY. 2) OSOBNÍ ÚRAZ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA STRÁNKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY A JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, 6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, ŽÁDNÉ HYPERLINKOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ŽÁDNÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JINÉ WEBOVÉ APLIKACE NEBO MOBILNÍ APLIKACE WANTI BÝT STRANY NEBO JAKÝKOLI ODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. JAKO PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIUM NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A POUŽÍVEJTE OPATRNOST, KDE JE TO VHODNÉ.

 

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM ANI JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REKRESIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ VRÁTANÝCH ŠKOD LOSTLO NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

 

 

ODŠKODNĚNÍ

 

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právníků ' poplatky a výdaje, uskutečněné jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z: (1) vašich příspěvků; (2) používání Stránek; (3) porušení těchto Podmínek použití; (4) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách použití; (5) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (6) jakýkoli zjevně škodlivý akt vůči jakémukoli jinému uživateli Stránky, se kterým jste se spojili prostřednictvím Stránky. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou nás musíte odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o tom dozvíme.

 

 

UŽIVATELSKÁ DATA

 

Budeme uchovávat určité údaje, které přenesete na Stránku za účelem řízení výkonu Stránky, stejně jako údaje týkající se vašeho používání Stránky. I když provádíme pravidelné rutinní zálohy dat, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.

 

 

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

 

Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH NÁMI Iniciovaných NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů jakýmikoli jinými prostředky. než elektronické prostředky.

 

 

SMÍŠENÝ

 

Tyto Podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na Stránkách nebo ve vztahu k Stránkám představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti jiným. Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud je jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledána nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude se toto ustanovení nebo část ustanovení považovat za oddělitelné od těchto Podmínek použití a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek použití nebo používání stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich návrhu. Tímto se vzdáváte veškerých možností obrany, které můžete mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek použití a nedostatku podpisu smluvními stranami za účelem provedení těchto Podmínek použití.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se stránek nebo získat další informace týkající se používání stránek, kontaktujte nás na adrese:

 

Mayka Péče o pleť Limited

234, Marsh Lane

Preston, Lancashire PR18RT

Spojené království

Telefon: (+44)07720 694955

sylvia@mayka-skincare.com

bottom of page